REGULAMIN TESTÓW PLATFORMY HiLIVE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia "TESTÓW PLATFORMY HiLIVE" prowadzonych pod nazwą: „TESTY PLATFORMY HiLIVE” (dalej:„Testy”).
1.2. Organizatorem Testów jest spółka pod firmą: HILIVE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul.Aignera 6B/131, 00-710, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych opłacony w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001042358, NIP: 5214024153, REGON: 525606868 (dalej:„Organizator”).
1.3. Testy trwają w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. od godziny 08:00, do dnia 31 grudnia 2024 r., do godziny 23:59 (dalej:„Okres Testów”).
1.4. Testy dotyczą użytkowników platformy HiLIVE (dalej: ”Platforma”), dostępnej pod adresem: https://hi-live.com oraz https://sprzedawaj.hi-live.com, oferujących na niej swoje produkty na sprzedaż (dalej: „Sprzedający”).
1.5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy, dostępnego pod adresem: https://hi-live.com/regulamin-platformy/.
1.6. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały odrębnie zdefiniowane w Regulaminie, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania z Platformy.
1.7. Uprawnieni do uczestniczenia w Testach są Sprzedający, którzy spełnili warunki Testów wskazane w punkcie 2 Regulaminu.

2. ZASADY I WARUNKI TESTÓW

2.1. Celem Testów jest weryfikacja poprawności działania Platformy oraz zachęcenie do wzięcia udziału w Testach, jako Sprzedający na Platformie poprzez udzielenie rabatu w wysokości całości prowizji pobieranej przez Organizatora za korzystanie z Platformy
2.2. Sprzedający, którzy w pełni zarejestrują się na Platformie do dnia 31 grudnia 2023, zostaną zwolnieni w całości z kwoty prowizji przysługującej Organizatorowi za korzystanie z Platformy przez okres Testów, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. do godziny 23:59
2.3. Do Testów mogą przystąpić wszyscy Sprzedający, którzy w pełni zarejestrują się na Platformie w terminie podanym w punkcie 2.2 powyżej, tj. pomyślnie przejdą proces rejestracji wskazany w punkcie 4.1 Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przejdą proces otwarcia konta Stripe prowadzonego przez Stripe, zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu Korzystania z Platformy.
2.4. Objęcie warunkami Testów następuje automatycznie po zarejestrowaniu się Sprzedającego na Platformie w terminie podanym w punkcie 2.2 powyżej.
2.5. Sprzedający, którzy do dnia 31 grudnia 2023r. do godziny 23:59 w pełni zarejestrują się na Platformie tj. pomyślnie przejdą proces rejestracji wskazany w punkcie 4.1 Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przejdą proces otwarcia konta Stripe prowadzonego przez Stripe, zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu Korzystania z Platformy i będą korzystać z Platformy po dniu 1 stycznia 2024, uzyskują Rabat w wysokości 90% od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 5 Regulaminu Korzystania z Platformy i naliczanej od każdej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 1 stycznia 2027r. Rabat jest udzielony na czas określony, wskazany w zdaniu poprzednim i nie dotyczy opłat za obsługę płatności. Ostateczna wysokość prowizji przy uwzględnieniu Rabatu o którym mowa w niniejszym postanowieniu wynosi 0,3%. Rabat jest przyznawany automatycznie.
2.6. Sprzedający, którzy nie spełniają warunków do objęcia Rabatem wskazanych w pkt. 2.5, począwszy od dnia 1 stycznia 2024r. są objęci prowizją od każdej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Platformy zgodnie z punktem 5 Regulaminu Korzystania z Platformy.
2.7. Sprzedający, objęci Rabatem o którym mowa w pkt. 2.5 po upływie terminu, na jaki został udzielony Rabat, tj. od dnia 1 stycznia 2027r. są objęci prowizją od każdej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Platformy zgodnie z punktem 5 Regulaminu Korzystania z Platformy.

3. REKLAMACJE

3.1. Sprzedający może złożyć reklamację dotyczącą udziału w Testach, jeżeli zasady przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub Regulaminu Korzystania z Platformy, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie.
3.2. Reklamacja powinna wskazywać: imię i nazwisko, firmę oraz adres Sprzedającego (w przypadku osób fizycznych) lub firmę i adres Sprzedającego (w przypadku osób prawnych), a także opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji obejmującej elementy wskazane w pkt 3.2 powyżej.

4. WYKLUCZENIE Z TESTÓW

Organizator może wykluczyć Sprzedającego z Testów, jeżeli:
4.1. narusza postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Korzystania z Platformy, zwłaszcza w zakresie:
a) punktu 4.9 Regulaminu Korzystania z Platformy, dotyczącego tworzenia więcej niż 1 konta przez Użytkownika;
b) innego naruszenia Regulaminu Korzystania z Platformy, skutkującego zawieszeniem bądź zablokowaniem konta Użytkownika;
4.2. narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z jego uczestnictwem w Testach.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Sprzedających zgodnie z obowiązującym prawem, w związku z ich udziałem w Testach. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Testów.
5.2. Sprzedający może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: support@hi-live.com, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
5.3. Dane osobowe Sprzedających przetwarzane są przez Organizatora dla celów weryfikacji spełnienia warunków Testów, a także dla celów kontaktowania się ze Sprzedającymi, w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji Testów, tj. wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Organizatorem, zawartej poprzez założenie konta na Platformie w określonym terminie i tym samym przystąpienie do Testów.
5.4. Organizator przetwarza dane osobowe Sprzedających także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.
5.5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: dane adekwatne do konta Sprzedającego jako Użytkownika na Platformie obejmujące: id konta (numer identyfikacyjny konta), login, nazwisko i imię, adres, numer telefonu, adres e-mail.
5.6. Dane osobowe Sprzedających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5.7. Organizator zapewnia Sprzedającym realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w trakcie trwania Testów z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Sprzedających przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Sprzedający będą powiadomieni na stronie https://sprzedawaj.hi-live.com/.
6.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
6.3. Regulamin podlega prawu polskiemu.