POLITYKA PRYWATNOŚCI

(INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UŻYCIU PLIKÓW COOKIE)

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia posiadają w Polityce następujące znaczenie:
Administrator oznacza spółkę pod firmą: HILIVE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Aignera 6B/131, Warszawa 00-710 Polska
Konto oznacza zbiór zasobów prowadzony dla Użytkownika przez Administratora na Platformie pod unikalną w ramach Platformy nazwą, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o korzystaniu z Platformy,
Kupujący oznacza Użytkownika, który podejmuje działania zmierzające do zakupu lub kupuje Przedmiot za pośrednictwem Platformy,
Oferta oznacza propozycję zawarcia Transakcji na warunkach określonych przez Sprzedającego w szczególności zawierającą cenę i opis oferowanego Przedmiotu,
Ogłoszenie oznacza ogłoszenie Sprzedającego opublikowane na Platformie obejmujące Ofertę oraz dotyczące Transmisji, którą Sprzedający ma zamiar przeprowadzić w odniesieniu do Przedmiotów objętych Ofertą,
Platforma oznacza prowadzoną przez Administratora internetową platformę handlową dostępną pod adresem domeny https://hi-live.dev,
Polityka oznacza niniejszy dokument, określający zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy,
Regulamin oznacza regulamin, określający zasady korzystania z Platformy,
Rejestracja oznacza procedurę zakładania Konta,
RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Sprzedający oznacza Użytkownika, który dokonuje na Platformie czynności w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej i który podejmuje działania zmierzające do sprzedaży lub sprzedaje Przedmiot za pośrednictwem Platformy,
Stripe oznacza spółkę pod firmą: Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą w Irlandii, zarejestrowaną w Dublinie pod numerem 513174,
Transakcja oznacza każdą umowę zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Platformy, dotyczącą sprzedaży przez Sprzedającego Przedmiotu na rzecz Kupującego za zapłatą ceny, powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy,
Transmisja oznacza prezentację Przedmiotu przez Sprzedającego podczas transmisji wideo „na żywo”, tj. live streamingu, udostępnianej na Platformie przy wykorzystaniu funkcjonalności zewnętrznych usługodawców,
Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przeszła proces Rejestracji i korzysta z Platformy po zalogowaniu na swoje Konto.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką i jej akceptacji w momencie Rejestracji.
2.2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję tradycyjną kierowaną na adres siedziby Administratora, jak i poprzez e-mail: support@hi-live.dev.
2.3. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, Administrator kieruje niniejsza informacje do ich pracowników, współpracowników, czy też innego rodzaju reprezentantów będących osobami fizycznymi.
2.4. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie poprawnych danych osobowych do Platformy, jak i ich ewentualną aktualizacje.
2.5. Czynności kontrolne realizowane wobec Sprzedających i Kupujących, tj. tzw. działania KYC i AML są realizowane przez Stripe poza Platformą. Czynności te mogą polegać na weryfikacji dokumentów tożsamości, czy też dokumentacji bankowej. W czynnościach tych nie bierze udziału Administrator.
2.6. Administrator wskazuje, że komunikacja pomiędzy Użytkownikami prowadzona w ramach Platformy, może być analizowana przez Administratora ze względów bezpieczeństwa.

3. PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO

3.1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na danych osobowych Kupującego:
3.1.a.1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Platformy, a w tym przede wszystkim przeglądanie Ogłoszeń i Transmisji oraz realizacje Transakcji,
3.1.a.2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Platformy, jej konserwacją, zapewnieniem bezpieczeństwa, weryfikacją danych Kupującego, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora oraz innych użytkowników Platformy. W przypadku gdy Użytkownik, w ramach awataru, zdecyduje się na opublikowanie wizerunku wskazuje się, że jest to działania oparte na dobrowolnej zgodzie.
3.2. Jeżeli Użytkownik nie przekazuje Administratorowi danych osobowych osobiście, dane takie mogą być przekazane Administratorowi za pomocą zewnętrznych usług uwierzytelniających, z których korzysta Użytkownik.
3.3. Dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów współpracujących z Administratorem, tj.:
3.3.a.1. odrębni administratorzy: Stripe, Sprzedający,
3.3.a.2. podmioty przetwarzające: dostawca Platformy, dostawcy narzędzi informatycznych.
3.4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy Platformy, informujemy, że wykorzystywana przestrzeń serwerowa jest zlokalizowana w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże nie możemy wykluczyć transferu danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy ze względu na fakt korzystania z narzędzi dostawców zewnętrznych w ramach Platformy, tj. m.in. Stripe, Google oraz Facebook.
3.5. Okresy przechowania danych osobowych kształtują się zgodnie z niżej opisanymi zasadami:
3.5.a.1. okres od Rejestracji do usunięcia Konta z uwzględnieniem zapisów pkt. 15 Regulaminu,
3.5.a.2. maksymalny okres przetwarzania danych osobowych, pomimo usunięcia Konta, może być wyznaczony także potrzebą ochrony roszczeń Administratora i innych Użytkowników, jak i ochroną przed roszczeniami, taki okres jest wyznaczany w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego,
3.5.a.3. wyżej wymieniony okres przetwarzania danych osobowych może mieć również zastosowanie do Użytkowników wobec których Administrator podjął kroki opisane w pkt. 14 Regulaminu,
3.5.a.4. Administrator informuje, że w ramach tzw. Raportu kont usuniętych, będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników objęte pseudonimizacją, po usunięciu Konta przez okres 24 miesięcy (opisane działanie jest realizowane w celu ochrony innych Użytkowników, ochrony interesów Administratora, zwalczania tzw. multikont, czy też uniemożliwienia ponownej Rejestracji Użytkowników, którzy naruszyli Regulamin),
3.5.a.5. w przypadku Kont utworzonych przy pomocy zewnętrznych aktywów, dla których nie ukończono procesu Rejestracji i nie podjęto dalszej aktywności, Konto usuwa się domyślnie po okresie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności,
3.5.a.6. okresy przetwarzania związane z użyciem plików cookie (opisane w ramach sekcji: PLIKI COOKIE, EWENTUALNE DZIAŁANIA ANALITYCZNE ORAZ TREŚCI I NARZĘDZIA PODMIOTÓW TRZECICH).
3.6. Katalog praw Użytkownika pozostających w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
3.6.a.1. prawo dostępu do danych,
3.6.a.2. prawo do sprostowania danych,
3.6.a.3. prawo do usunięcia danych,
3.6.a.4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
3.6.a.5. prawo do przenoszenia danych,
3.6.a.6. prawo do sprzeciwu,
3.6.a.7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SPRZEDAJĄCEGO

4.1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na danych osobowych Sprzedającego:
4.1.a.1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Platformy, a w tym przede wszystkim publikacja Ogłoszeń, realizacja Transmisji oraz realizacja Transakcji,
4.1.a.2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Platformy, jej konserwacją, weryfikacją danych Sprzedającego, jak i zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ewentualną ochroną roszczeń Administratora, jak i innych użytkowników Platformy. Nadto, podstawą prawną upoważniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych jest także konieczność realizacji obowiązków rachunkowo-księgowych. W przypadku gdy Użytkownik, w ramach awataru, zdecyduje się na opublikowanie wizerunku wskazuje się, że jest to działania oparte na dobrowolnej zgodzie.
4.2. Jeżeli Użytkownik nie przekazuje Administratorowi danych osobowych osobiście, dane takie mogą być przekazane Administratorowi za pomocą zewnętrznych usług uwierzytelniających, z których korzysta Użytkownik.
4.3. Dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów współpracujących z Administratorem, tj.:
4.3.a.1. odrębni administratorzy: Stripe, Kupujący (o ile nabywa towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą),
4.3.a.2. podmioty przetwarzające: dostawca Platformy, biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania do czynności rachunkowych, dostawcy narzędzi informatycznych.
4.4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy Platformy, informujemy, że wykorzystywana przestrzeń serwerowa jest zlokalizowana w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże nie możemy wykluczyć transferu danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy ze względu na fakt korzystania z narzędzi dostawców zewnętrznych w ramach Platformy, tj. m.in. Stripe, Google oraz Facebook.
4.5. Okresy przechowania danych osobowych kształtują się zgodnie z niżej opisanymi zasadami:
4.5.a.1. okres od Rejestracji do usunięcia Konta z uwzględnieniem zapisów pkt. 15 Regulaminu,
4.5.a.2. okres wynikający z obowiązku archiwizacji dowodów księgowych,
4.5.a.3. maksymalny okres przetwarzania danych osobowych, pomimo usunięcia Konta, może być wyznaczony także potrzebą ochrony roszczeń Administratora i innych Użytkowników, jak i ochroną przed roszczeniami, taki okres jest wyznaczany w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego,
4.5.a.4. wyżej wymieniony okres przetwarzania danych osobowych może mieć również zastosowanie do Użytkowników wobec których Administrator podjął kroki opisane w pkt. 14 Regulaminu,
4.5.a.5. Administrator informuje, że w ramach tzw. Raportu kont usuniętych, będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników objęte pseudonimizacją, po usunięciu Konta przez okres 24 miesięcy (opisane działanie jest realizowane w celu ochrony innych Użytkowników, ochrony interesów Administratora, zwalczania tzw. multikont, czy też uniemożliwienia ponownej Rejestracji Użytkowników, którzy naruszyli Regulamin),
4.5.a.6. w przypadku Kont utworzonych przy pomocy zewnętrznych aktywów, dla których nie ukończono procesu Rejestracji i nie podjęto dalszej aktywności, Konto usuwa się domyślnie po okresie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności,
4.5.a.7. okresy przetwarzania związane z użyciem plików cookie (opisane w ramach sekcji: PLIKI COOKIE, EWENTUALNE DZIAŁANIA ANALITYCZNE ORAZ TREŚCI I NARZĘDZIA PODMIOTÓW TRZECICH).
4.6. Katalog praw Użytkownika pozostających w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
4.6.a.1. prawo dostępu do danych,
4.6.a.2. prawo do sprostowania danych,
4.6.a.3. prawo do usunięcia danych,
4.6.a.4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
4.6.a.5. prawo do przenoszenia danych,
4.6.a.6. prawo do sprzeciwu,
4.6.a.7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW USŁUGI NEWSLETTER

5.1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na danych osobowych subskrybentów usługi newsletter:
5.1.a.1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z nieodpłatnej usługi wysyłki informacji handlowej Administratora drogą elektroniczną,
5.1.a.2. podstawy prawne czynności przetwarzania: zgoda Użytkownika.
5.2. Dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów współpracujących z Administratorem, tj.:
5.2.a.1. odrębni administratorzy: nd.,
5.2.a.2. podmioty przetwarzające: dostawca Platformy, dostawca usługi mailingu masowego.
5.3. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy Platformy, informujemy, że wykorzystywana przestrzeń serwerowa jest zlokalizowana w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże nie możemy wykluczyć transferu danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy ze względu na fakt korzystania z narzędzi dostawców zewnętrznych w ramach Platformy, tj. m.in. Google oraz Facebook. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od momentu wycofania zgody Użytkownika.
5.4. Katalog praw Użytkownika pozostających w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. PLIKI COOKIE, EWENTUALNE DZIAŁANIA ANALITYCZNE ORAZ TREŚCI I NARZĘDZIA PODMIOTÓW TRZECICH

6.1. Dla potrzeb poprawnego korzystania z platformy Administrator wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe. Ogólne informacje na temat cookie można odnaleźć na zewnętrznych portalach informacyjnych, tj. m.in. na: https://wszystkoociasteczkach.pl/.
6.2. Administrator za odrębną zgodą Użytkownika może realizować także działania analityczne.
6.3. Korzystanie z Platformy bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących cookie oznacza akceptacje ich użycia i zapisu na urządzeniu końcowym według ustawień domyślnych. Wskazujemy, że w każdej chwili Użytkownik może dokonać zmian ustawień dotyczących cookie w swojej przeglądarce internetowej.
6.4. W związku z funkcjonowaniem Platformy Administrator korzysta lub umożliwia Użytkownikom na korzystanie z następujących aktywów zewnętrznych:
6.4.a.1. Komunikator Re:amaze (dostarczany przez: Re:amaze A GoDaddy Brand z siedzibą we 2155 East GoDaddy Way Tempe, AZ 85284, USA),
6.4.a.2. Narzędzia Facebook, które umożliwiają realizacje Rejestracji oraz Teletransmisji (dostarczany przez: Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia),
6.4.a.3. Narzędzia Google, które umożliwiają realizacje Rejestracji oraz Teletransmisji, jak i czynności analityczne Administratora (dostarczany przez: Google Ireland, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
6.4.a.4. Narzędzia Twitter, które umożliwia realizacje Rejestracji (dostarczany przez: Twitter Inc. Z siedzibą pod adresem 1355 Market Street Suite 900, San Francisco 94103, USA).
6.4.a.5. Narzędzia Apple, które umożliwia realizacje Rejestracji (dostarczany przez: Apple Distribution International Ltd., z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia).
6.4.a.6. Platformy Stripe, która umożliwia realizacje płatności (dostarczany przez: Stripe Inc. Z siedzibą w USA).
6.5. Szczegóły dotyczące plików cookie wskazano w ramach poniższej tabeli.

1. ID 2. Cel 3.Okres 4.Typ
Google Analytics _ga,_git Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika z Serwisem (np. czas wizyty, źródło ruchu, anonimowa identyfikacja użytkownika i jego przeglądarki / urządzenia). 2 lata Analityczny (dodatkowy)
Reamaze _ga, tz_name,account_url, tz_minute_offset Wykorzystywane w celach poprawnego funkcjonowania komunikatora. 2 lata Funkcjonalny, zewnętrzny, niezbędny
Facebook Wykorzystywane w celach poprawnego funkcjonowania transmisji. Sesja Funkcjonalny, zewnętrzny, niezbędny
Youtube Wykorzystywane w celach poprawnego funkcjonowania transmisji. Sesja Funkcjonalny, zewnętrzny, niezbędny

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Data ostatniej modyfikacji:03.11.2022r.