REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia posiadają w Regulaminie następujące znaczenie:
Czas Wysyłki oznacza okres od zawarcia Transakcji dotyczącej określonego Przedmiotu, o którym mowa w pkt 8.1 Regulaminu do przekazania przez Sprzedającego Przedmiotu przewoźnikowi w celu jego dostawy na wskazany adres,
Konsument oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, dokonującego na Platformie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
Konto oznacza zbiór zasobów prowadzony dla Użytkownika przez Spółkę na Platformie pod unikalną w ramach Platformy nazwą, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o korzystaniu z Platformy,
Kupujący oznacza Użytkownika, który podejmuje działania zmierzające do zakupu lub kupuje Przedmiot za pośrednictwem Platformy,
Oferta oznacza propozycję zawarcia Transakcji na warunkach określonych przez Sprzedającego w szczególności zawierającą cenę i opis oferowanego Przedmiotu,
Ogłoszenie oznacza ogłoszenie Sprzedającego opublikowane na Platformie obejmujące Ofertę oraz dotyczące Transmisji, którą Sprzedający ma zamiar przeprowadzić w odniesieniu do Przedmiotów objętych Ofertą,
Platforma oznacza prowadzoną przez Spółkę internetową platformę handlową dostępną pod adresem domeny https://hi-live.dev,
Przedmiot oznacza rzecz lub prawo lub usługę, będącą przedmiotem Oferty,
Regulamin oznacza niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Platformy,
Rejestracja oznacza procedurę zakładania Konta,
Spółka oznacza spółkę pod firmą: HILIVE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, adres: ul.Aignera 6B/131, 00-710, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 złotych opłacony w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001042358, NIP: 5214024153, REGON: 525606868,
Sprzedający oznacza Użytkownika, który dokonuje na Platformie czynności w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej i który podejmuje działania zmierzające do sprzedaży lub sprzedaje Przedmiot za pośrednictwem Platformy,
Stripe oznacza spółkę pod firmą: Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą w Dublinie, zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 513174,
Transakcja oznacza każdą umowę zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Platformy, dotyczącą sprzedaży przez Sprzedającego Przedmiotu na rzecz Kupującego za zapłatą ceny, powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy,
Transmisja oznacza prezentację Przedmiotu przez Sprzedającego podczas transmisji wideo „na żywo”, tj. live streamingu, udostępnianej na Platformie przy wykorzystaniu funkcjonalności zewnętrznych usługodawców,
Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przeszła proces Rejestracji i korzysta z Platformy po zalogowaniu na swoje Konto.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji w momencie Rejestracji i do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania z Platformy.
2.2. Platforma zapewnia możliwość zawierania Transakcji pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. W ramach Platformy Spółka świadczy usługi pośrednictwa internetowego. Stronami Transakcji w każdym przypadku są wyłącznie Kupujący i Sprzedający i to oni ponoszą odpowiedzialność za zawarcie i wykonanie danej Transakcji. Spółka nie jest stroną Transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawarcie i wykonanie.
2.3. Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy, w tym publikowanie Ogłoszeń, przeprowadzanie Transmisji lub komunikowanie się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Platformy, dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw i dóbr innych osób. Użytkownik nie może podejmować, w tym wykorzystywać Konta do podejmowania działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, w tym na przykład poprzez wykorzystywanie baz danych dostępnych w ramach Platformy w sposób wykraczający poza korzystanie z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w ramach jej funkcjonalności, czy przeprowadzania cyber-ataków.
2.4. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z korzystaniem z Platformy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w tym stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez Użytkowników w ramach Ogłoszeń, w szczególności dotyczące oferowanych Przedmiotów.
2.5. Wszelkie treści dostępne na Platformie są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Spółki, Użytkowników lub osób trzecich. Zabronione jest w szczególności jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści bez zgody uprawnionych oraz agregowanie i przetwarzanie danych dostępnych na Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Spółki ani też nie powinno być interpretowane, jako zrzeczenie się tych praw.
2.6. W celu korzystania z Platformy w pełnym zakresie Użytkownik musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiadanie konta w jednym z serwisów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Platformy;
b) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne, w tym urządzenia mobilne z dostępem do Internetu o prędkości co najmniej 500+ Kbps;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
e) system operacyjny komputera: Windows 7+, Mac OS X 10.7+, Ubuntu 10+;
f) w przypadku urządzeń mobilnych: system Android w wersji 4.4+ lub system iOS w wersji 13.0+.
2.7. W każdym przypadku, w którym w Regulaminie mowa o terminie oznaczonym w dniach, termin ten liczony jest w dniach kalendarzowych.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

3.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3.2. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ukończenie Rejestracji przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia o zawieraniu umów z innymi Użytkownikami oraz ze Spółką, za zgodą opiekuna prawnego. W takiej sytuacji opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3.3. Sprzedający powinien ograniczyć dostęp osób małoletnich, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej, do publikowanego przez niego Ogłoszenia w przypadku, w którym Ogłoszenie to zawiera lub dotyczy treści nieprzeznaczonych dla osób małoletnich. W takiej sytuacji Ogłoszenie nie będzie widoczne dla osoby małoletniej, o której mowa w punkcie 3.2 powyżej i osoba ta nie będzie mogła uczestniczyć w Transmisji, oraz zawierać jakichkolwiek Transakcji, których dotyczy to Ogłoszenie.
3.4. Osoba małoletnia, o której mowa w punkcie 3.2 powyżej, lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nią, ponoszą odpowiedzialność za działania tego Użytkownika za pośrednictwem Platformy.
3.5. Osoby, które nie dokonają Rejestracji oraz nie są zalogowane do swojego Konta nie mogą korzystać z funkcjonalności Platformy z tym zastrzeżeniem, że mogą jedynie oglądać Transmisje, które w danym momencie są transmitowane na Platformie. Przed korzystaniem z Platformy, osoby te zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. W takim przypadku, wszystkie obowiązki Użytkowników wynikające z Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie również do tych osób.

4. REJESTRACJA NA PLATFORMIE

4.1. Osoby, o których mowa w punkcie 3.1 i 3.2 Regulaminu, dokonują Rejestracji poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających oferowanych w ramach serwisów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Platformy, poprawne i kompletne uzupełnienie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie oraz zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Użytkownik, który przeszedł proces Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.1 może korzystać z Platformy w charakterze Kupującego. Dokonując Rejestracji (lub odpowiednio logowania na Platformie) za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, dane Użytkownika (w tym dane osobowe oraz awatar, o ile został udostępniony) zostaną przekazane Spółce i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.
4.2. Aby korzystać z Platformy w charakterze Sprzedającego, Użytkownik, który przeszedł proces Rejestracji zgodnie z punktem 4.1 powyżej musi dodatkowo poprawnie i kompletnie uzupełnić dane wymagane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie a dedykowanym osobom zamierzającym sprzedawać Przedmioty za pośrednictwem Platformy oraz przejść proces otwarcia konta Stripe prowadzonego przez Stripe (chyba że dany Użytkownik posiada już takie konto), w ramach którego Użytkownik będzie musiał w szczególności podać numer rachunku bankowego, na który będą przelewane środki z Transakcji zawartych przez tego Użytkownika. Użytkownik musi nadto uzupełnić warunki zwrotu (w tym czas na zwrot oraz adres, pod którym może składać zwrot, o ile dotyczy) oraz inne warunki sprzedaży znajdujące zastosowanie do oferowanych przez niego za pośrednictwem Platformy Przedmiotów. W przypadku niedokonania którejkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie 4.2, Użytkownik nie może w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy dostępnych dla Sprzedających.
4.3. Sprzedający potwierdza, że poprzez akceptację Regulaminu, upoważnia Stripe, do przekazania Spółce danych Sprzedającego podanych w procesie otwarcia konta Stripe prowadzonego przez Stripe (lub połączenia konta Stripe z Platformą, w przypadku, gdy Sprzedający posiada już takie konto) oraz informacji o zawartych przez niego Transakcjach.
4.4. Otwarcie przez Sprzedającego konta Stripe prowadzonego przez Stripe, o czym mowa w punkcie 4.2 powyżej wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Stripe i zaakceptowania jego regulaminu. Spółka nie jest stroną takiego stosunku i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Stripe w ramach tego konta. Spółka nie ma możliwości ingerowania w treść stosunku nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem a Stripe ani sposób realizacji wzajemnych praw i obowiązków.
4.5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 3.1 Regulaminu, wszelkich czynności za pośrednictwem Platformy, w tym Rejestracji mogą dokonywać jedynie osoby umocowane do działania w tym zakresie w imieniu i na rzecz tych podmiotów.
4.6. Z momentem dokonania Rejestracji zgodnie z punktem 4.1 powyżej dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony pomiędzy Spółką a Użytkownikiem dokonującym Rejestracji, na podstawie której Spółka świadczy na rzecz tego Użytkownika usługi w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie dokonania Rejestracji przesyłane jest na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta.
4.7. W procesie Rejestracji, jak i podczas korzystania z Platformy Użytkownik ma obowiązek podawać swoje prawdziwe i aktualne dane, a w przypadku ich zmiany, zobowiązany jest do ich aktualizacji. Użytkownik po Rejestracji nie może usuwać swoich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem ich aktualizacji lub usunięcia całego Konta.
4.8. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, oraz bezpieczeństwa korzystających z niej Użytkowników, Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji prawdziwości i aktualności danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu, lub dotyczących Transakcji lub przesłania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających prowadzenie danej działalności gospodarczej (o ile ma to zastosowanie).
4.9. Użytkownik nie może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia Konta innym osobom, w szczególności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił swoje Konto. W razie powzięcia informacji o uzyskaniu dostępu do Konta przez osoby trzecie, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie.
4.10. Użytkownik może zbyć Konto jedynie za zgodą Spółki.
4.11. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta (logowanie) za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających oferowanych w ramach serwisów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Platformy.
4.12. Użytkownik może dodać do swojego Konta zdjęcie lub grafikę (awatar) spełniające wymagania techniczne określone na Platformie. Awatar nie może przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym o charakterze wulgarnym, erotycznym, obraźliwym lub szerzącym lub nawołującym do szerzenia nienawiści. Awatar nie może przedstawiać również treści promocyjnych lub ogłoszeniowych, w tym dotyczących działalności Sprzedającego poza Platformą.
4.13. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4.6 powyżej, Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę, o której mowa w punkcie 4.6 powyżej, bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy, o której mowa w punkcie 4.6 powyżej, wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, składając Spółce oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, o których mowa w punkcie 16.1 Regulaminu. Użytkownik może skorzystać ze wzoru takiego oświadczenia, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu - "Wzór formularza odstąpienia od umowy". Odstąpienie od umowy ze Spółką nie oznacza automatycznego odstąpienia od Transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy.

5. OPŁATY I PROWIZJE

5.1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy są odpłatne. Wszystkie opłaty i prowizje od świadczonych przez Spółkę usług ponoszone są przez Sprzedających.
5.2. Spółka pobiera od Sprzedających prowizję w wysokości 2,9% od każdej zawartej Transakcji (pod warunkiem jej prawidłowego opłacenia przez Kupującego). Prowizja potrącana jest w imieniu Spółki przez Stripe z płatności dokonanej przez Kupującego z tytułu danej Transakcji i przekazywana Spółce. Sprzedający upoważnia Stripe do potrącenia prowizji, o której mowa powyżej, zgodnie z punktem 5.2. Prowizja jest bezzwrotna, w szczególności prowizja ta nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od zawartej Transakcji.
5.3. Niezależnie od prowizji, o której mowa w punkcie 5.2 powyżej, Stripe pobiera od Sprzedających prowizje od zawartych Transakcji na podstawie i na warunkach określonych w regulaminie znajdującym zastosowanie do konta Stripe prowadzonego przez Stripe.
5.4. Za usługi świadczone przez Spółkę, Spółka wystawia faktury zgodnie z danymi Sprzedającego zawartymi w ramach Konta. Faktury wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego, za wszystkie usługi świadczone w ramach Platformy na rzecz Sprzedającego w danym miesiącu.
5.5. Spółka udostępnia faktury w formie elektronicznej na Koncie Sprzedającego. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

6. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ, SKŁADANIE OFERT I PROWADZENIE TRANSMISJI

6.1. W ramach Platformy Sprzedający mogą publikować Ogłoszenia.
6.2. Sprzedający sporządza Ogłoszenie, wypełniając informacje wymagane w dostępnym w ramach Platformy formularzu Ogłoszenia. W ten sposób określa warunki Transakcji. Ogłoszenie zawiera m.in.:
a) datę przeprowadzenia Transmisji oraz
b) adres URL Transmisji.
W formularzu Ogłoszenia, Sprzedający powinien oznaczyć, iż Ogłoszenie nie będzie dostępne dla osób małoletnich, o których mowa w punkcie 3.2 Regulaminu w przypadku, w którym Ogłoszenie to zawiera lub dotyczy treści nieprzeznaczonych dla osób małoletnich. W ramach Ogłoszenia Sprzedający dodaje również Przedmioty, które będzie można nabyć podczas Transmisji. W celu dodania do Ogłoszenia poszczególnych Przedmiotów, Sprzedający wypełnia informacje wymagane w dostępnym w ramach Platformy formularzu Oferty. Opis Przedmiotu zawiera m.in.:
a) opis charakteryzujący Przedmiot i jego istotne właściwości,
b) cenę Przedmiotu w wysokości brutto wraz ze wskazaniem stawki VAT dla Przedmiotu zgodnej z obowiązującymi przepisami,
c) warunki dostawy, w tym koszt dostawy oraz deklarowany Czas Wysyłki, oraz
d) warunki zwrotu (o ile dotyczy).
Oferta powinna zawierać opis co najmniej jednego Przedmiotu.
6.3. W ramach Ogłoszenia można umieszczać informacje, jak i zdjęcia dotyczące wyłącznie Przedmiotów, które będą oferowane w ramach Transmisji oraz samej Transmisji. Wszystkie Oferty składane w ramach jednej Transmisji powinny zostać ujęte w ramach Ogłoszenia dotyczącego tej Transmisji.
6.4. Tego samego Przedmiotu charakteryzującego się indywidualnymi właściwościami może dotyczyć w jednym czasie tylko jedna Oferta.
6.5. Spółka nie weryfikuje poprawności wskazanej przez Sprzedającego stawki VAT. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie prawidłowej stawki VAT.
6.6. Treść Oferty powinna być jednoznaczna, prawdziwa, zrozumiała, rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Przedmiotu. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy i nieścisłości.
6.7. Sprzedający nie może umieszczać w opisie Ogłoszenia, w tym w zdjęciach publikowanych w ramach Ogłoszenia treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, normy etyczne i moralne, w tym słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, treści erotycznych (chyba że treści te odnoszą się do charakterystyki Przedmiotu, którego dane Ogłoszenie dotyczy) lub treści o charakterze spamu. Opis Ogłoszenia nie może zawierać również treści promocyjnych lub ogłoszeniowych dotyczących działalności Sprzedającego lub osób trzecich poza Platformą lub umożliwiających dokonanie Transakcji poza Platformą. Postanowienia punktu 6.7 stosuje się odpowiednio do treści przekazywanych w trakcie prowadzenia Transmisji.
6.8. Po wypełnieniu informacji wymaganych w dostępnym w ramach Platformy formularzu Ogłoszenia oraz Oferty, Sprzedający może:
a) zlecić Spółce publikację Ogłoszenia – w takim przypadku publikacja Ogłoszenia następuje niezwłocznie,
b) zapisać projekt Ogłoszenia – w takim przypadku Ogłoszenie nie jest widoczne dla pozostałych Użytkowników.
6.9. Od momentu opublikowania Ogłoszenia na Platformie, Sprzedający jest związany jego treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Ogłoszenia, w tym Oferty do czasu rozpoczęcia Transmisji.
6.10. Poprzez zamieszczenie informacji w treści Ogłoszenia, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Ogłoszenia, a wykorzystanie ich w ramach Platformy nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
6.11. Publikowanie Ogłoszeń, prowadzenie Transmisji lub przesyłanie jakichkolwiek innych treści na Platformie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy. Spółka nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy. Powyższe nie wpływa na prawo Spółki do weryfikacji owych treści według własnego uznania.
6.12. Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią Ogłoszenia poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych na Platformie. W ramach Ogłoszenia dostępnego dla Użytkowników, Użytkownicy uzyskują dostęp jedynie do informacji dotyczących Transmisji w tym ogólnych informacji o Produktach oferowanych w ramach Transmisji. Oferta, której dotyczy dane Ogłoszenie, w tym cena i opis oferowanego Przedmiotu widoczna jest dla Użytkowników podczas Transmisji dotyczącej tego Przedmiotu oraz po wyborze przycisku „[ KUPUJE]” dostępnego podczas Transmisji dotyczącej tego Przedmiotu.
6.13. Główne parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń są następujące: data Transmisji – od najkrótszego czasu pozostałego do rozpoczęcia Transmisji, data publikacji Ogłoszenia – od najstarszych do najświeższych, oraz liczba i średnia ocen Sprzedającego. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń mają za zadanie ułatwić Kupującym znalezienie interesujących ich Ogłoszeń oraz zwiększyć Sprzedającym szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do Kupujących.
6.14. Kupujący może dokonać zakupu danego Przedmiotu tylko w czasie Transmisji dotyczącej tego Przedmiotu. Cena dotycząca danego Przedmiotu wyświetlana w czasie Transmisji nie zawiera ewentualnych opłat dodatkowych, w tym kosztów dostawy, które Kupujący będzie musiał ponieść.
6.15. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. Dotychczas zawarte Transakcje w ramach takiej Oferty są wiążące. Zakończenie Oferty w odniesieniu do danego Przedmiotu następuje poprzez wybór przez Sprzedającego przycisku „[ KUPUJE]” na Platformie lub, gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Przedmiotu. Wraz z zakończeniem Transmisji co do danego Przedmiotu, niezależnie od tego, czy Przedmiot oferowany podczas Transmisji został sprzedany, czy nie, Oferta wygasa. Kupujący nie może już wtedy dokonać zakupu tego Przedmiotu.
6.16. Informacje podawane w czasie Transmisji powinny być spójne z tymi wynikającymi z Ogłoszenia dotyczącego tej Transmisji i Oferty. Informacje podawane przez Sprzedającego podczas Transmisji nie modyfikują Oferty w zakresie ceny oferowanego Przedmiotu. Informacje podawane przez Sprzedającego podczas Transmisji mogą stanowić rozwinięcie lub doprecyzowanie opisu charakteryzującego Przedmiot i jego istotne właściwości. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Oferty a informacjami podawanymi w czasie Transmisji jej dotyczącej, wiążąca jest treść Oferty. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę dotyczącą danego Przedmiotu zgodnie z punktem 6.15 powyżej.
6.17. Z momentem publikacji Ogłoszenia lub rozpoczęcia Transmisji, Użytkownik udziela Spółce niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu, odpowiednio, Ogłoszenia lub Transmisji, w celu ich wyświetlania na Platformie, a także w dowolnym miejscu, w tym za pośrednictwem sieci Internet. Licencja obejmuje także zgodę na tworzenie przez Spółkę opracowań Ogłoszeń lub Transmisji oraz udzielanie przez Spółkę dalszych zgód w powyższym zakresie. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Ogłoszeń lub Transmisji względem Spółki (oraz podmiotów, którym Spółka udzieliła powyższych zgód) oraz wyraża zgodę na wykonywanie tych praw przez Spółkę. Powyższe stosuje się odpowiednio do innych treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Platformy, w tym do ocen wystawianych przez Użytkowników w zakresie Transakcji zawartej z innymi Użytkownikami.

7. PRZEDMIOTY ZAKAZANE

7.1. Za pośrednictwem Platformy można publikować Ogłoszenia i składać Oferty dotyczące rzeczy, praw i usług.
7.2. Przedmiotem może być tylko towar, który został już dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
7.3. Sprzedający zobowiązuje się do niepublikowania Ogłoszeń i nieskładania Ofert dotyczących przedmiotów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające normy etyczne, moralne lub obyczajowe.
7.4. Niezależnie od punktu 7.3 powyżej, zakazane jest zamieszczanie Ogłoszeń i składanie Ofert dotyczących rzeczy i praw, o których mowa w Załączniku 2 do Regulaminu - "Przedmioty zakazane".

8. TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

8.1. Kupujący w celu dokonania zakupu Przedmiotu objętego Ofertą, akceptując warunki tej Oferty, dokonuje wyboru przycisku „[ KUPUJE]” i następnie uzupełnia odpowiedni formularz zawarcia Transakcji dostępny w ramach Platformy.
8.2. Zawarcie Transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje w momencie potwierdzenia przez Kupującego zakupu za pomocą przycisku „[ KUPUJE]” lub innego o podobnym znaczeniu.
8.3. Spółka nie jest stroną Transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawarcie i wykonanie przez Użytkowników. Spółka nie gwarantuje, że Użytkownicy zawierający Transakcję są uprawnieni do jej zawarcia.
8.4. Potwierdzenie zawarcia Transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Użytkowników przypisany do ich Kont. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony Transakcji otrzymują dane aktualnie widniejące w ich Kontach, w zakresie niezbędnym do wykonania Transakcji. Użytkownicy zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali od Spółki. Zabronione jest również wykorzystywanie takich informacji w jakimkolwiek innym celu niż wykonanie Transakcji.
8.5. Dostawcą usług przetwarzania transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Platformy jest Stripe. Stripe realizuje usługi przetwarzania transakcji płatniczych na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Spółka nie jest stroną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usługi przetwarzania transakcji płatniczych w ramach Transakcji.
8.6. Kupujący może dokonać płatności w ramach Transakcji z wykorzystaniem jednej z dostępnych w ramach platformy Stripe metod płatności. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Kupujący może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Spółka nie jest stroną takiego stosunku i nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę. Spółka nie ma możliwości ingerowania w treść stosunku nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą danej usługi płatniczej ani sposób realizacji wzajemnych praw i obowiązków.
8.7. Kupujący dokonuje płatności za Przedmiot z góry, przed otrzymaniem Przedmiotu, niezwłocznie po zawarciu Transakcji. Brak zapłaty za Przedmiot przez Kupującego we wskazanym na Platformie czasie spowoduje automatyczną anulację Transakcji.
8.8. Użytkownik może wybrać jeden z udostępnionych przez danego Sprzedającego sposobów dostawy. Dostawa Przedmiotu jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Oferty dotyczącej danego Przedmiotu.
8.9. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Przedmiotu do Kupującego bez wad, w odpowiedniej i należytej formie oraz w odpowiednim czasie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową dostawę Przedmiotów. Spółka nie oferuje ani nie pośredniczy w oferowaniu usług przewozu Przedmiotów.
8.10. Sprzedający powinien wysłać Kupującemu Przedmiot w terminie wskazanym w Ofercie dotyczącym danego Produktu.
8.11. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o Transakcjach zawartych za pośrednictwem Platformy.

9. WARUNKI SPRZEDAŻY I ZWROTY

9.1. Każdy Sprzedający indywidualnie ustala warunki sprzedaży, w tym warunki zwrotu znajdujące zastosowanie do oferowanych przez niego na Platformie Przedmiotów. Warunki sprzedaży, w tym warunki zwrotu znajdujące zastosowanie do oferowanych przez niego na Platformie Przedmiotów znajdują się na profilu Sprzedającego oraz w Ofercie dotyczącej danego Przedmiotu.
9.2. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów oraz postanowień Regulaminu, w zakresie ustalenia warunków sprzedaży, w tym warunków zwrotu oferowanych przez niego Przedmiotów.

10. KOMUNIKACJA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

10.1. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, normy etyczne i moralne, w tym słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, treści erotycznych (chyba że treści te odnoszą się do charakterystyki Przedmiotu, którego dane Ogłoszenie lub Transmisja dotyczy) lub treści o charakterze spamu w jakiejkolwiek komunikacji z innymi Użytkownikami.
10.2. W czasie Transmisji wszyscy Użytkownicy w niej uczestniczący mogą komunikować się w ramach wspólnego czatu dostępnego na Platformie. W przypadku, w którym Użytkownik w ramach tego czatu stosuje treści, o których mowa w punkcie 10.1 powyżej Sprzedający prowadzący daną Transmisję może ograniczyć temu Użytkownikowi dostęp do czatu lub możliwość zawierania Transakcji w ramach tej Transmisji.
10.3. Użytkownikom, którzy dokonali między sobą Transakcji udostępniany jest dodatkowy formularz kontaktowy, poprzez który mogą się ze sobą komunikować za pośrednictwem Platformy.
10.4. Żaden z Użytkowników nie może wykorzystywać żadnego z kanałów komunikacji z innymi Użytkownikami do zawierania jakichkolwiek transakcji z pominięciem Platformy.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 3 do Regulaminu.
11.2. Spółka zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na Platformie, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

12. SYSTEM OCEN

12.1. Po wykonaniu danej Transakcji, w ramach Platformy udostępniany jest dostęp do systemu ocen, który umożliwia Użytkownikowi wystawienie subiektywnej oceny drugiego Użytkownika w odniesieniu do tej Transakcji.
12.2. Ocena wystawiana jest w sposób oraz terminie wskazanych na Platformie.
12.3. Oceny są informacjami jawnymi, do których dostęp mają wszyscy Użytkownicy.
12.4. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia oceny.

13. PRZERWY TECHNICZNE

13.1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i rozwoju Platformy, Spółka ma prawo przeprowadzać przerwy techniczne, w czasie których niektóre funkcjonalności Platformy mogą być ograniczone lub niedostępne. Użytkownicy będą informowani o tych przerwach, w miarę możliwości, z wyprzedzeniem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego tytułu niedogodności dla Użytkowników.
13.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Platformy z przyczyn pozostających po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej lub innych czynników zewnętrznych. Spółka nie ponosi nadto odpowiedzialności względem Użytkowników niebędących Konsumentami za czasowy brak dostępu do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Platformy, niezależnie od przyczyny.

14. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

14.1. Jeżeli Ogłoszenie lub Transmisja narusza obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli Spółka uzyska wiarygodną wiadomość od Użytkownika w tym zakresie (w tym w ramach zgłaszania nadużyć, o którym mowa w punkcie 16.6 Regulaminu), Spółka może:
a) usunąć Ogłoszenie – w takim przypadku Ogłoszenie nie będzie widoczne dla Użytkowników,
b) zawiesić udostępnianie Transmisji w ramach Platformy z możliwością jej późniejszego kontynuowania,
c) przerwać udostępnianie Transmisji w ramach Platformy bez możliwości jej późniejszego kontynuowania,
d) poinformować o powyższym podmioty współpracujące w ramach Platformy ze Spółką, w szczególności Stripe,
e) podjąć inne czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy przy wykorzystaniu wszelkich proporcjonalnych i rozsądnych środków.
14.2. Jeżeli Użytkownik narusza obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu, Spółka może upomnieć Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika przypisanego do jego Konta.
14.3. W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje powtarzających się naruszeń obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu lub rażącego naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia istotnych postanowień Regulaminu poprzez:
a) zbycie Konta bez zgody Spółki,
b) rejestrację wielu Kont dla jednego Użytkownika,
c) podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących Użytkownika przy Rejestracji lub w toku korzystania z Platformy, lub brak możliwości ich potwierdzenia przez Spółkę,
d) udostępnienie przez Użytkownika konta innym osobom bez zgody Spółki,
e) naruszenie zasad dotyczących publikowania Ogłoszeń lub prowadzenia Transmisji,
f) zamieszczanie Ogłoszeń, które dotyczą Przedmiotów zakazanych, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu,
g) naruszenie zasad dotyczących komunikacji pomiędzy Użytkownikami,
h) wykorzystywanie Platformy lub jej elementów w celu doprowadzenia do zawarcia jakiejkolwiek transakcji poza Platformą,
i) naruszenie zasad określonych w punkcie 2.3 lub 2.5 Regulaminu, Spółka może czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy lub zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto danego Użytkownika. W takim przypadku Spółka powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ograniczeniu dostępu lub zawieszeniu Konta, wskazując przyczyny takiego działania (o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa). Użytkownik, któremu dostęp do określonych usług został ograniczony lub którego Konto zostało zawieszone, zgodnie z tym punktem 14.3, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.
14.4. W okresie zawieszenia Konta zarejestrowanego w charakterze Sprzedającego Sprzedający nie może publikować nowych Ogłoszeń lub przeprowadzać Transmisji a Ogłoszenia zamieszczone przez Sprzedającego w ramach zawieszonego Konta podlegają usunięciu. W okresie zawieszenia Konta zarejestrowanego w charakterze Kupującego, Kupujący nie może zawierać Transakcji za pośrednictwem Platformy ani komunikować się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności Platformy, w tym czatu. W przypadku, w którym Sprzedający korzysta z funkcjonalności Platformy również w charakterze Kupującego, Spółka może zawiesić jego Konto również w zakresie funkcjonalności dedykowanym Kupującym, w zależności od rodzaju naruszeń dokonanych przez tego Użytkownika.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SPÓŁKĄ

15.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę w ramach Platformy, o której mowa w punkcie 4.6 Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony.
15.2. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 4.6 Regulaminu, dotyczącą konkretnego Konta, poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o których mowa w punkcie 16.1 i 16.2 Regulaminu. W tym przypadku wszystkie opublikowane przez niego Ogłoszenia zostaną usunięte. W okresie wypowiedzenia umowy Użytkownik nie może publikować nowych Ogłoszeń oraz przeprowadzać Transmisji. Rozwiązanie umowy ze Spółką nie oznacza automatycznego rozwiązania Transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy. Wszystkie Transakcje zawarte przez Użytkownika do czasu rozwiązania umowy muszą zostać przez Użytkownika należycie wykonane.
15.3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w punkcie 4.6 Regulaminu, następuje po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy.
15.4. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika lub innych przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, umowa zawarta ze Spółką może zostać rozwiązana przez Spółkę, bez zachowania 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
15.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Spółki, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji w ramach Platformy, jak i korzystania z innego Konta, bez uprzedniej zgody Spółki.
15.6. Po rozwiązaniu umowy, o której mowa w punkcie 4.6 Regulaminu, Użytkownik nie posiada dostępu do informacji przekazanych lub wygenerowanych przez niego na Platformie, w tym informacji o Transakcjach zawartych w trakcie trwania tej umowy.

16. KONTAKT I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

16.1. Kupujący mogą kontaktować się ze Spółką w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:
a) pisemnej na adres: HiLIVE Solution Sp. z o.o., ul.Aignera 6B/131, 00-710 Warszawa, Polska
b) elektronicznej, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie, lub na adres e-mail: support@hi-live.dev.
16.2. Sprzedający mogą kontaktować się ze Spółką w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie elektronicznej, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie, lub na adres e-mail: support@hi-live.dev.
16.3. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Spółkę usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej, o których mowa w punkcie 16.1 i 16.2 powyżej.
16.4. W opisie reklamacji zaleca się podanie co najmniej danych kontaktowych Użytkownika, w tym adresu e-mail Użytkownika przypisanego do jego Konta, okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądania Użytkownika związanego z reklamacją.
16.5. Jeżeli podane w reklamacji informacje nie pozwalają na jej rozpoznanie, Spółka zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
16.6. Reklamacje rozpoznawane są przez Spółkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta lub na adres wskazany przez Użytkownika jako korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej.
16.7. Każdy Użytkownik może zgłosić Spółce wszelkie treści udostępnione na Platformie, które w jego ocenie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób bezprawne. Postanowienia tego punktu 16 regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.

17. ZMIANA REGULAMINU

17.1. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany interpretacji owych przepisów wskutek orzeczeń sądów lub decyzji lub zaleceń właściwych organów, lub nałożenia na Spółkę określonych obowiązków przez ograny państwa, które wpływają na treść postanowień Regulaminu,
b) udostępnienia aktualizacji Platformy,
c) względów bezpieczeństwa,
d) względów technicznych lub technologicznych,
e) przeciwdziałania nadużyciom,
f) zmiany zakresu świadczonych usług, do których odnosi się Regulamin, w tym zmiany funkcjonalności Platformy oraz prowizji i opłat za świadczone usługi,
g) zmian redakcyjnych.
17.2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest poprzez powiadomienie na Platformie oraz za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta. Zmiany Regulaminu w zakresie dotyczącym jedynie Sprzedających są przesyłane tylko Sprzedającym.
17.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu.
17.4. Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie powyższego okresu powiadomienia,
b) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego lub Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
17.5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę, o której mowa w pkt 4.6 Regulaminu a dotyczącą wskazanego przez niego Konta. W takim przypadku, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od powiadomienia go o zmianie Regulaminu, powiadomić o tym Spółkę. Rozwiązanie umowy odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu. Postanowienia punktu 15.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

18. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

18.1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
18.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
18.3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
18.4. Konsument ma możliwość skorzystania również z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
18.5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Spółką jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkowników będących Konsumentami ochrony przyznanej im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym dany Użytkownik ma miejsce stałego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.
19.2. Spółka może kontaktować się z Użytkownikiem w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta.
19.3. Spółka zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych w ramach Platformy. Korzystanie z Platformy wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione, zagrożeniami dotyczącymi złośliwego oprogramowania oraz niezamówionych informacji handlowych (spam) oraz innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
19.4. Wszelkie spory pomiędzy Spółką i Użytkownikami niebędącymi Konsumentami dotyczące Platformy, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Spółki.
19.5. Ani Spółka ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Spółki, jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.
19.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

20. ZAŁĄCZNIKI

a) Załącznik nr. 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
b) Załącznik nr. 2 - Przedmioty zakazane
c) Załącznik nr. 3 - Polityka prywatności